Midwest Vizsla Rescue

Emporia, Kansas
Vizslas

Visit This Group Here:
http://www.midwestvizslarescue.org

Eastern Kansas – Western Missouri,Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma